Kodeks postępowania

Something went wrong. Please try again later...

Firmy Dow i DuPont przyjęły Kodeks postępowania. Skorzystaj z tych łączy, aby zapoznać się z Kodeksem postępowania każdej z firm oraz informacjami o infolinii ds. etyki i zgodności w celu zgłaszania podejrzeń o naruszenie Kodeksu postępowania.
Dow Kodeks postępowania DuPont Kodeks postępowania

Warunki korzystania

Witamy. Corteva Agriscience, dział rolniczy firmy DowDuPont, oferuje tę witrynę na następujących warunkach („Warunki”). Warunki mają zastosowanie do tej witryny, dostępnej pod adresem www.corteva.com „witryna”). Witryna (w tym jej treść, wygląd, struktura i sposób działania) jest własnością firmy DowDuPont i podlega ochronie prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Korzystając z tej witryny, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze warunki, powinien zaprzestać korzystania z witryny. W przypadku pytań dotyczących niniejszych warunków, należy skontaktować się z firmą DowDuPont

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny podlega również Zasadom ochrony prywatności firmy DuPont oraz Dow, które zostają przez odwołanie włączone do niniejszych warunków. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie poufne lub bezpieczne oraz że istnieje możliwość, iż informacje wysyłane przez użytkownika lub otrzymywane z witryny mogą zostać przechwycone przez inne osoby, nawet w przypadku informacji o zaszyfrowaniu określonej transmisji.

Zmiany Warunków korzystania

Firma DowDuPont może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie i bez powiadomienia, aktualizując to ogłoszenie. Dalsze korzystanie z witryny po dokonaniu takich modyfikacji będzie stanowić akceptację zmienionych Warunków.

Ogólne ograniczenia dotyczące korzystania

Firma DowDuPont, Dow, DuPont lub osoby trzecie, udzielające praw firmie DowDuPont, Dow lub DuPont, posiadają wszelkie prawa, tytuły własności i roszczenia w odniesieniu do materiałów w tej witrynie, które stanowią chronioną prawem autorskim pracę firmy DowDuPont, Dow, DuPont lub osób trzecich. Firma DowDuPont udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie i wyświetlanie materiałów w tej witrynie wyłącznie na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika i wyłącznie do celów korzystania z niniejszej witryny. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych warunkach użytkownik nie ma prawa do kopiowania, pobierania, wyświetlania, wykonywania, reprodukowania, dystrybuowania, modyfikowania, edytowania, zmieniania ani poprawiania materiałów udostępnianych w tej witrynie w jakikolwiek sposób. Ta ograniczona licencja zostanie automatycznie anulowana bez powiadomienia użytkownika w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z niniejszych warunków. W przypadku anulowania licencji użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć i zniszczyć wszelkie pobrane i wydrukowane materiały. Użytkownik nie ma żadnego prawa, tytułu własności ani roszczenia (w tym żadnego prawa autorskiego, dotyczącego znaków towarowych lub innego prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do tej witryny oraz wszelkich udostępnianych w niej materiałów.
Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramkach ani nie tworzyć kopii lustrzanych tej witryny ani wszelkich zawartych lub udostępnianych w niej materiałów na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu Internetowym bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia ze strony firmy DuPont. serwerze lub urządzeniu internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DowDuPont. Użytkownik zgadza się także nie używać automatycznych urządzeń, algorytmów ani programów umożliwiających wydobywanie danych tudzież podobnych ręcznych procesów w celu uzyskania dostępu do dowolnej części tej witryny lub udostępnianych w niej materiałów, kopiowania ich lub ich monitorowania, jak również odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej tej witryny bądź uzyskania jakichkolwiek materiałów z tej witryny innych niż celowo udostępnione przez firmę DowDuPont w tej witrynie.
Użytkownikowi nie wolno:
1. dokonywać prób hakowania, wydobycia hasła ani wykonywać innych nieupoważnionych działań w celu uzyskania dostępu,
2. testować, skanować lub sondować luk w zabezpieczeniach lub
3. śledzić, próbować śledzić, stosować wyszukiwania wstecznego ani ujawniać jakichkolwiek informacji w odniesieniu do innego użytkownika tej witryny, dowolnej funkcji lub treści tej witryny bądź dowolnego systemu, sieci lub serwera firmy Dow lub DowDuPont.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z tej witryny do celów niezgodnych z prawem lub naruszających niniejsze warunki ani w celu zachęcania do działań, które są nielegalne lub naruszają prawa firmy DowDuPont, Dow, DuPont bądź innych osób.
Żadna z firm DowDuPont, Dow czy DuPont nie przeprowadza rutynowych kontroli postów lub innej działalności użytkownika w witrynie, ale zastrzega sobie prawo do tego typu działań. Tym niemniej jeśli firma DowDuPont dowie się o nieodpowiednim korzystaniu z witryny lub dowolnej z oferowanych przez siebie usług, podejmie takie działania, jakie sama uzna za stosowne.
Użytkownik zgadza się, że firmy DowDuPont, Dow lub DuPont mają prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które mogą zostać uznane za nielegalne, jak również wszelkich raportów dotyczących tego typu działań. Na żądanie będziemy w pełni współpracować z organami ścigania w każdym dochodzeniu w sprawie domniemanej nielegalnej działalności w Internecie.

Dostępność

Firmy Dow i DuPont mają kilka witryn oferujących produkty, usługi, treści i różne inne funkcjonalności ogółem „Usługi”) w określonych regionach na całym świecie. Usługi oferowane w jednym regionie mogą różnić się od usług oferowanych w innych regionach z uwagi na dostępność, przepisy lokalne lub regionalne, status prawny, kwestie związane z dostawą oraz inne czynniki. Firmy DowDuPont, Dow i DuPont nie udzielają żadnej gwarancji ani nie zaświadczają, że użytkownik w określonym regionie może uzyskać usługi w innym regionie. Firmy DowDuPont, Dow i DuPont mogą anulować zamówienie użytkownika lub przekierować użytkownika do witryny regionu użytkownika, jeśli użytkownik dokona próby zamówienia usług oferowanych w witrynie innego regionu.
Informacje publikowane przez firmy DowDuPont, Dow i DuPont w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odnośniki do produktów, programów bądź usług firm DowDuPont, Dow i DuPont, które nie zostały ogłoszone lub udostępnione w regionie użytkownika. Tego rodzaju odniesienia nie stanowią sugestii, że firma zamierza wprowadzić określone produkty, programy lub usługi w regionie użytkownika. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Dow lub DuPont, aby uzyskać informacje na temat produktów, programów i usług, które mogą być dla Ciebie dostępne.

Łącza

Od firmy DowDuPont do witryn osób trzecich
Niniejsza witryna może być połączona z innymi witrynami w sieci WWW, które nie są kontrolowane ani zarządzane przez firmę DowDuPont. Tego rodzaju łącza nie są równoznaczne z popieraniem lub zatwierdzeniem tego rodzaju witryn przez firmy DowDuPont, Dow lub DuPont. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma DowDuPont podaje tego rodzaju łącza wyłącznie dla wygody użytkownika i zgadza się, że firmy DowDuPont, Dow i DuPont nie ponoszą odpowiedzialności za treść lub łącza udostępniane w witrynach, do których prowadzą tego rodzaju łącza. Użytkownik zgadza się ponadto, że firmy DowDuPont, Dow oraz DuPont nie ponoszą odpowiedzialności ani nie składają żadnego zobowiązania w związku z wszelką korespondencją, promocjami lub zakupami obejmującymi użytkownika oraz właściciela takiej witryny lub podmiot obsługujący taką witrynę.
Od witryn osób trzecich do witryn firmy DowDuPont
• użytkownik nie tworzy ramek dla żadnej strony ani materiałów udostępnianych w witrynie firmy DuPont ani nie używa żadnych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wygląd treści witryny firmy DowDuPont;
• użytkownik nie tworzy porównań produktów lub usług firmy DowDuPont z konkurencyjnymi produktami lub usługami;
• użytkownik nie powiela żadnych materiałów pochodzących z witryny firmy DowDuPont, Dow lub DuPont, jak również logo lub znaku towarowego wymienionych firm;
• użytkownik nie przedstawia relacji z firmą DowDuPont w sposób mylący lub niewłaściwy;
• użytkownik nie sugeruje, że firma DowDuPont w jakimkolwiek sensie popiera lub zatwierdza podmiot udostępniający łącze, witrynę podmiotu udostępniającego łącze lub usługi bądź produkty oferowane przez podmiot udostępniający łącze;
• użytkownik nie przedstawia fałszywych ani mylących uwag dotyczących firmy DuPont lub w inny sposób nie szkodzi reputacji firmy DowDuPont związanej z jej nazwą i znakami towarowymi;
• zawierająca łącze witryna nie zawiera treści, które mogłyby zostać uznane za noszące znamiona nadużycia, zastraszania, nękania lub przemocy bądź zostać odebrane jako wulgarne lub obraźliwe, ani treści, które naruszają lub zachęcają innych do naruszania obowiązującego prawa; i
• zawierająca łącze witryna nie zawiera treści, które mogłyby zostać zinterpretowane jako obsceniczne, pornograficzne lub o wyraźnie seksualnym charakterze.
W ramach dalszego warunku zezwolenia na umieszczanie łącz do tej witryny podmiot umieszczający łącze zgadza się, że firma DowDuPont może w dowolnej chwili, według własnego uznania wycofać zezwolenie na umieszczanie łącza do tej witryny. W takim przypadku podmiot umieszczający łącze zgadza się niezwłocznie usunąć wszystkie łącza do tej witryny.
Umieszczając łącze do tej witryny, podmiot umieszczający łącze zgadza się chronić i zwolnić firmy DowDuPont Inc, Dow Chemical Company oraz E.I. du Pont de Nemours and Company, a także jej dyrektorów, kierowników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków, w tym bez ograniczeń kosztów adwokackich i kosztów zastępstwa procesowego wynikających z umieszczenia łącza. Firmy DowDuPont, Dow i DuPont nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, szczególne lub wynikowe, jak również z tytułu odszkodowań o charakterze karnym lub o skutku odstraszającym w związku z umieszczeniem łącza lub jego użytkowaniem i nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do takich łączy.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko. Witryna może zawierać nieścisłości lub błędy, które mogą mieć wpływ na jakość opublikowanych w niej materiałów. Materiały nie zostały zweryfikowane niezależnie ani zatwierdzone z punktu widzenia wiarygodności w całości ani części przez firmę DowDuPont. Firma DowDuPont nie gwarantuje dokładności ani aktualności opublikowanych materiałów. Firmy DowDuPont, Dow lub DuPont nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie błędy lub pominięcia w opublikowanych materiałach, dostarczonych przez firmy DowDuPont, Dow, DuPont lub osoby trzecie.
TA WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK, JAK JEST” I „TAM, GDZIE JEST” BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. FIRMY DOWDUPONT, DOW LUB DUPONT W IMIENIU WŁASNYM I WSZYSTKICH OSÓB TRZECICH DOSTARCZAJĄCYCH MATERIAŁY, USŁUGI LUB TREŚĆ W TEJ WITRYNIE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO JAKOŚCI, STOSOWNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAWARTYCH W WITRYNIE. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WARUNKI, ZAPEWNIENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMY DOWDUPONT, DOW LUB DUPONT NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU, WYRZĄDZONE UŻYTKOWNIKOWI LUB OSOBOM TRZECIM, W TYM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WTÓRNYCH, ODSZKODOWAWCZYCH SZKÓD, WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z WITRYNA, W TYM (LECZ BEZ OGRANICZENIA) DO UŻYTKOWANIA TEJ STRONY LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY, NAWET JEŚLI FIRMA DUPONT NIE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Wyjątek dla obywateli UE: JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM W UNII EUROPEJSKIEJ, FIRMA DOWDUPONT NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA.

Nieścisłości lub błędy

Opisy, zdjęcia i inne reprezentacje produktów w tej witrynie mogą zawierać niedokładności i błędy. Firmy DowDuPont, Dow lub DuPont nie wydają żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do dokładności lub kompletności takich informacji.

Przepisy lokalne; kontrola eksportu

Firmy DowDuPont, wraz z Dow i DuPont, kontrolują i obsługują niniejszą witrynę ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały i usługi w tej witrynie podlegają we wszelkim zakresie przepisom prawa i regulacjom w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które obowiązują w stosunku do licencjonowania i dostarczania technologii i produktów zagranicą, w tym Amerykańskim przepisom w zakresie kontroli eksportu oraz wszelkim późniejszym przepisom i regulacjom wydanym przez Amerykańską Izbę Handlową, Administrację Handlu Międzynarodowego lub Biuro ds. zezwoleń eksportowych. Wykorzystanie tego rodzaju materiałów niezgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jest zakazane. Ani materiały, ani jakiekolwiek informacje uzyskane za pośrednictwem użytkowania witryny nie mogą być nabywane, przesyłane, przekazywane ani reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio do krajów lub obywateli krajów objętych zakazem bądź embargiem ani nie mogą być używane do działań związanych z bronią nuklearną, chemiczną lub biologiczną bądź pociskami rakietowymi, z wyjątkiem sytuacji, w których otrzymano w tym zakresie specjalne upoważnienie od rządu Stanów Zjednoczonych. Należy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i przyjmować wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie licencji na wywóz lub powrotny wywóz, jeśli jest to wymagane. Jeśli użytkownik korzysta z tej witryny spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, jest również odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, w tym lokalnych przepisów eksportowych i importowych.

Znaki towarowe

Logo DowDuPont, Dow Diamond Logo, DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ i wszystkie pozostałe produkty oznaczone znakami ® lub ™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DowDuPont Inc. lub podmiotów stowarzyszonych. Znaki towarowe firm DowDuPont, Dow i DuPont nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest produktem lub usługą firm DowDuPont, Dow lub DuPont.

Pomysły

Pomimo iż zawsze cenimy pomysły i spostrzeżenia, częstokroć pomysły i spostrzeżenia, które do nas trafiają, są już dostępne w innych źródłach, w tym publikacjach lub pracy naszych własnych pracowników. Sytuacje takie mogą prowadzić do wątpliwości w odniesieniu do pochodzenia określonego pomysłu lub spostrzeżenia. Z tego względu preferujemy ujawnianie nam wyłącznie opatentowanych wynalazków. Tym niemniej jeśli użytkownik prześle do nas swoje pomysły i niezależnie od informacji przekazanych przez użytkownika wraz z przesłanym pomysłem, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma DowDuPont lub podmiotów stowarzyszonych zawrze osobną pisemną umowę dotyczącą przesłania pomysłu, wszelkie pomysły przesłane do firmy DuPont lub podmiotów stowarzyszonych, w tym pomysły dotyczące nowych produktów lub technologii, poprawek lub ulepszeń istniejących produktów lub technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych lub promocyjnych lub nowych nazw produktów, podlegają następującym warunkom:
• firma DowDuPont i podmioty stowarzyszone nie są zobowiązane do zachowania pomysłu w tajemnicy ani otrzymania go z zachowaniem poufności;
• firma DowDuPont i jej podmioty stowarzyszone nie są zobowiązane do zapoznania się z pomysłem ani wysłania odpowiedzi osobie, która przesłała pomysł;
• wszelkie kwestie ochrony własności intelektualnej dotyczące pomysłu będą oparte wyłącznie na przepisach patentowych lub prawach autorskich;
• firma DowDuPont i podmioty stowarzyszone zdecydują według własnego uznania, czy i jaka płatność zostanie przekazana w związku z przesłaniem pomysłu;
• osoba przesyłająca pomysł gwarantuje, że jest uprawniona do przesłania pomysłu oraz że
działanie to nie narusza żadnych zobowiązań osoby przesyłającej względem obecnego lub byłego pracodawcy bądź innej osoby.
Komentarze dotyczące produktów i witryny.
Firma DowDuPont zachęca do przesyłania komentarzy na temat tej witryny oraz istniejących produktów firm Dow i DuPont pod warunkiem przestrzegania treści powyższego ustępu.
Komentarze można przesłać tutaj lub w innych wyznaczonych do tego miejscach w witrynie. Wszelkie komentarze użytkownika nie są poufne, a firmy DowDuPont, Dow i DuPont mogą z nich korzystać bez ograniczeń.

Prawo właściwe

Z wyjątkiem sytuacji wymagających zastosowania prawa lokalnego wszelkie działania związane z niniejszymi warunkami podlegają prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez względu na wybór przepisów lub unormowania kolizyjne dowolnej jurysdykcji. Użytkownik zgadza się poddać jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Delaware w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub korzystania z witryny.

Nieupoważnione działania

Publikacje na tej witrynie lub nieuprawnione użycie jakichkolwiek materiałów w niej zawartych mogą naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy, określone ustawy i przepisy dotyczące komunikacji oraz inne obowiązujące przepisy i regulacje prawne. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub działania jakiejkolwiek osoby używającej jego nazwy użytkownika lub hasła. Tym samym użytkownik zobowiązuje się chronić i zwolnić firmę DuPont oraz jej dyrektorów, kierowników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków, w tym bez ograniczeń kosztów adwokackich i kosztów zastępstwa procesowego, w związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami osób trzecich lub unikaniem tychże, które powstały w wyniku korzystania przez użytkownika z witryny lub korzystania z niej przez osobę używającą jego nazwy użytkownika i/lub hasła (w tym między innymi publikowania postów lub przesyłania treści) z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji bądź praw osób trzecich.
Copyright © DowDuPont, The Dow Chemical Company, DuPont (2016 - 2017). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja dotycząca dostępności

Corteva Agriscience, dział rolniczy firmy DowDuPont, chce, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, czuł się mile widziany i był zadowolony.
Aby pomóc uczynić witrynę Corteva Agriscience, dział rolnictwa DowDuPont, przyjaznym miejsce dla wszystkich, wykorzystujemy wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych są opracowywane przez W3C, we współpracy z osobami prywatnymi i organizacjami na całym świecie, w celu zapewnienia jednolitego wspólnego standardu dostępności treści internetowych, który spełnia potrzeby jednostek, organizacji i rządów na całym świecie. Wytyczne wyjaśniają, jak sprawić, by treści internetowe były łatwiej dostępne dla osób niepełnosprawnych i bardziej przyjazne dla wszystkich.
Wytyczne WCAG mają trzy poziomy dostępności (A, AA i AAA). Nasza witryna jest ukierunkowana na poziom AA — zgodny z wymogami kraju i najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Regularnie testujemy naszą witrynę i dokładamy wszelkich starań, aby zająć się wszelkimi treściami, które są niedostępne. Jeśli napotkasz jakieś problemy z częścią naszej witryny, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z DowContact DuPont